Trung tâm Đào tạo Sắc Ký
Tên tổ chức Trung tâm Đào tạo Sắc Ký
Tên viết tắt EDC
Địa chỉ 79 Trương Định, Phường Bến Thành, Quận 1
Giấy chứng nhận 45/ĐK-KHCN Ngày cấp 1997-10-08
Điện thoại 38247349 - 38239449 - 0903627910 (C.Sương) Fax 38239872
Email suong.dn@sackyhaidang.com.vn Website
Lĩnh vực hoạt động 1. Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực: công nghệ quan trắc môi trường, kiểm soát và xử lý ô nhiễm; hóa phân tích.
2. Dịch vụ KH&CN:
- Dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
- Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo.
- Dịch vụ tư vấn về đầu tư, trang bị và quản lý phòng đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tư vấn áp dụng các công cụ quản lý chất lượng; tư vấn xây dựng tiêu chuẩn; tư vấn xây dựng hệ thống bảo đảm về đo lường.
- Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ.
- Dịch vụ giám định công nghệ.
- Thông tin khoa học và công nghệ, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn theo lĩnh vực đăng ký.
3. Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký.
Bản đồ