Trung tâm tư vấn ứng dụng kinh tế
Tên tổ chức Trung tâm tư vấn ứng dụng kinh tế
Tên viết tắt
Địa chỉ 149 Pasteur, Phường 06, Quận 3
Giấy chứng nhận 36/ĐK-KHCN Ngày cấp 1996-02-17
Điện thoại 0983977938 (Hải) - 39321341 Fax
Email haithanhle@gmail.com Website
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, đô thị.
- Dịch vụ KH&CN: Tư vấn kinh tế, tài chính, quản trị doanh nghiệp, xúc tiến thị trường; tư vấn lập và thẩm định dự án đầu tư; tư vấn đấu thầu trong nước và quốc tế; thông tin; đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp; thẩm định, đánh giá công nghệ; thẩm định giá trị tài sản vô hình theo Luật định.
- Hợp tác trong và ngoài nước trên các lĩnh vực đăng ký.
Bản đồ